18 март – Национален протест: Да защитим защитените територии

Да накараме държавата да изпълни своите функции – да съхрани „защитените“ територии и да превърне опазването на природата в държавен приоритет! Открийте събитието да своя град и се присъединете!

18 март - Национален протест: Да защитим защитените територии

Организация на протестите в социалните мрежи:
Варна
Враца
Пловдив
Петрич
Русе
Сливен
София
Стара Загора
Ако не можете да дойдете, подкрепете подписката тук: http://tinyurl.com/ob37h5j

ЗАЩО СА ЦЕННИ ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:
Защитените територии в България са едва 5% от площта на страната (при средно 17% за страните от ЕС).
Те съхраняват най-ценните растителни и животински видове, най-старите гори, най-представителните ландшафти.
Създадени са, за да ги запазят за идните поколения, като неразделна част от нашето природно наследство.
Защитените територии и другите обекти от Националната екологична мрежа на България са неделима част и от световното природно наследство – наследство, което сме длъжни да съхраним за идните поколения!
Защитените територии са важни и за самите нас – днес.
Старите гори в тях имат незаменими водоохранни функции – те ни осигуряват питейната вода, предпазват ни наводнения и стихии, формират микроклимата, опазват почвите.

Защитените територии са източник на билки, дивеч, гъби. Те са предпоставки за развитие на туризма и осигуряват поминък на много хора.
В тях са опазени редки или ендемични видове – които се срещат само и единствено в България и никъде другъде!
Те са местата за рекреация и почивка – предпоставка за високо качество на живот в България и също толкова важни, колкото и нивото на доходите ни!
Националните ни паркове са изключителна държавна собственост – придобити от държавата с много средства, за да бъдат запазени завинаги!
Земята в Природен парк Витоша е била закупена със златни български левове, за да се ползва завинаги в „полза роду“..

ЦЯЛОТО ТОВА БЕЗЦЕННО БОГАТСТВО СЕ УНИЩОЖАВА ДНЕС И СЕГА!

КАКВО НАЛАГА ДЕЙСТВИЯТА НИ ТОЧНО СЕГА:
Сечи и строителство заплашват националните паркове Пирин, Рила и Централен Балкан.
Дори тези територии с най-строг режим на защита не са предпазени от апетитите на частните инвеститори.

Вековните гори в природните паркове Българка, Беласица, Странджа, Рилски манастир, Сините камъни, Врачански Балкан са безмилостно са изсичани, което ще унищожи десетки видове…
Резерватите са оставени без охрана, а дирекциите на парковете – без средства.

Много защитени територии (ПП „Беласица“, НП „Централен Балкан“, ПП „Сините Камъни“) нямат планове за управление – основни механизми за тяхното управление и опазване. Това е предпоставка за тяхното  постепенно увреждане и унищожаване..
Плановете за управление на други защитени територии като национален парк Пирин, които се разработват в момента пък, предвиждат мерки, които гарантирано ще ги увредят…
Предложенията за нови защитени територии престояват с години в МОСВ…

Гражданите и природозащитниците са с „вързани ръце“. Няма законови механизми или пък законите не се спазват. Нужно е да се намеси държавата и опазването на защитените територии да стане държавна политика!
Това може да стане само и единствено ако гражданите ясно декларират това свое изискване към управляващите.

Да го направим СЕГА!

Източник: Зелени Балкани

Share Button

Comments

comments

, , , , , ,