Условия за ползване

Общи условия за използване на сайта „Каквото – такова“

Последна актуализация към 03.03.2014 г.

I. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта „Каквото – такова“!

1. Общите условия представляват договор между Вас и сайта „Каквото – такова“, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за собствени лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. С отварянето на нашата интернет страница Вие се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте нашия сайт! Благодарим Ви за разбирането!

2. Сайтът „Каквото – такова“ не носи отговорност за изразените от неговите потребители мнения.

 

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. „Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта „Каквото – такова“.

2. „Услуга/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие в сайта чрез коментиране и оценяване на вече публикувани мнения;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

– получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

3. „Партньор“ е всяко лице, с което сайта „Каквото – такова“ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки и/или услуги на регистрираните Потребители на сайта.

4. „Злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не – само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 

III. Авторски права

Всички права са запазени за срок от пет години. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност, в съответствие с действащото българско законодателство.

 

IV. Конфиденциалност

1. Сайтът „Каквото – такова“ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

2. Сайтът „Каквото – такова“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действията на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директен маркетинг. Потребителят има правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до нас на следния email за контакти: news@kakvototakova.com. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация и общите условия за ползване на сайтовете.

 

V. Ограничаване на отговорността

1.Сайтът „Каквото – такова“ се стреми да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от наша страна за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

2. Сайтът „Каквото – такова“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. – евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

Сайтът „Каквото – такова“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

3. Сайтът „Каквото – такова“ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

4. Сайтът „Каквото – такова“ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

VI. Услуги, изискващи регистрация

1. Сайтът „Каквото – такова“си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.

2. Регистрацията е задължителна за публикуване на съобщения;

3. В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

4.Сайтът „Каквото – такова“ си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

5. Сайтът „Каквото – такова“ си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

 

VII. Промени

1.Сайтът „Каквото – такова“ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Настоящите Общи условия са в сила, считано от 03.03.2014 г.

 

Share Button